Roomalaiskirje, osa 2/4 – Rooman seurakunta?


"kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille", aloittaa Paavali pitkän ja kalliin kirjeensä. Keitä nämä pyhät olivat ja mistä Rooman seurakunta oli saanut alkunsa? Varhainen traditio piti Pietaria ja Paavalia Rooman seurakunnan perustajina, mutta tämä näkemys on kiistetty yksimielisesti modernien tutkijoiden keskuudessa. Sen sijaan jonkin verran kannatusta saaneen teorian mukaan Apt. 2. luvussa kuvatussa massakääntymisessä mukana olleet Rooman juutalaiset toivat palatessaan mukanaan myös uskon Jeesukseen messiaana. Tämä teoria voi pitää paikkansa, sillä Rooman juutalaisyhteisöllä oli varsin vilkkaat yhteydet Palestiinaan. Tästä ei kuitenkaan voida olla kovinkaan varmoja, joten seurakunnan alkuperä jää historian hämärään. Melko yleisesti sen arvellaan syntyneen jo 30-luvun lopulla tai 40-luvun alussa.

Joka tapauksessa vuonna 49 juutalaiset karkotettiin Roomasta, koska juutalaiset pitivät meteliä Khrestus-nimisen miehen nimissä. Khrestus ääntyy itasismin vaikutuksesta samoin kuin Kristus. Tämä viittaisi Roomassa olleen äänekkäitä juutalaiskristittyjä jo 40-luvun lopulla. Kristinusko olikin aluksi hyvin kiinteässä yhteydessä itsenäisiin synagogayhteisöihin ja roomalaisetkin näkivät sen vain yhtenä juutalaisuuden muotona. Ensimmäiset pakanakristityt olivat todennäköisesti juutalaisuuden liepeillä olleita jumalaapelkääväisiä, jotka tunsivat Kirjoitukset varsin hyvin. Juutalaisten karkotuksen myötä myös suurin osa juutalaiskristityistä joutui lähtemään sieltä pois, mikä edesauttoi pakanakristittyjen nousemista johtopaikoille seurakuntayhteisöissä ja kiihdytti juutalaisuuden ja kristillisyyden erkanemista. Kun juutalaiset palasivat vuoden 54 jälkeen juutalaiskristityt huomasivatkin olevansa vähemmistö yhteisöissä, joita he aiemmin olivat perustaneet ja johtaneet. Tämä johti luonnollisesti jännitteisiin ryhmittymien välillä.

Roomassa ei todennäköisesti ollut yhtä yhtenäistä kristillistä seurakuntaa vaan kristillinen yhteisö oli varhaisista ajoista lähtien varsin hajanainen kotiseurakuntaliike. Tämän voidaan ajatella johtuvan sekä juutalaisyhteisön (jonka sisälle kristillinen seurakunta siis syntyi) hajanaisesta luonteesta sekä Rooman hallituksen antamasta kokoontumiskiellosta. Suurin osa Rooman varhaiskristityistä oli todennäköisesti köyhiä, entisiä tai nykyisiä orjia, asui slummeissa eikä heillä ollut kansalaisoikeuksia. Tosin joukossa oli myös muutamia arvostettuja, rikkaita ja vapaita ihmisiä.

Tämä kirjoitus on osa kirjoitussarjaa, joka sukeltaa roomalaiskirjeen taustoihin ja yrittää rakentaa jonkinlaista historiallista kuvaa siitä, mihin tilanteeseen Paavali kirjeensä kirjoitti. Seuraavassa osiossa tarkastellaan tarkemmin kirjeen kirjoittamisen syitä.

0 comments: